Miljö

miljodiplomjpgCooPartner är ett tjänsteföretag inom transport – och fastighetsbranschen. Företagets miljöpolicy beskriver och stadfäster en grundläggande och gemensam syn gällande miljöpåverkan och hantering av miljöfrågorna, där ett förebyggande och målinriktat miljöarbete är en del av vår idé och en förutsättning för ett starkt varumärke och god lönsamhet.

Det visar vi bland annat genom att:

  • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  • Sträva efter att våra transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Minska vår resursanvändning och miljöpåverkan med fokus på energi, kemikalie- och transportområdet.
  • I våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster.
  • Utbilda alla medarbetare i grundläggande miljöfrågor.
  • Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.
  • Höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Ladda hem vår miljöpolicy- och kvalitetspolicy >>

CooPartner