Miljö- & Kvalitet

CooPartner i Karlskrona ek. förening ska utveckla, marknadsföra och utföra tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporter och tjänster.

Kvalitetsdiplom2018Externt innebär det att CooPartner ska erbjuda transporter och tjänster av sådan kvalitet  att kunderna upplever de som bättre än andra på marknaden.

Internt innebär det att kvalitetsarbetet inom företaget ska genom alla medarbetares engagemang och ansvar leda till att företagets kvalitetsmål uppfylls. Vi vill uppnå detta genom införda rutiner för fortlöpande kvalitetskontroll och regelbunden personalinformation.

Att vi lyckats med de här målen märks inte minst på de kommentarer vi får från våra kunder. Många önskar inget hellre än att just CooPartner fortsätter köra deras varor i framtiden, på grund av företagets vilja till anpassning och smidighet, samt det bra bemötande som våra anställda bjuder på.

Miljö

CooPartner är ett tjänsteföretag inom transport – och fastighetsbranschen. Företagets miljöpolicy beskriver och stadfäster en grundläggande och gemensam syn gällande miljöpåverkan och hantering av miljöfrågorna, där ett förebyggande och målinriktat miljöarbete är en del av vår idé och en förutsättning för ett starkt varumärke och god lönsamhet.

Det visar vi bland annat genom att:

  • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  • Sträva efter att våra transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Minska vår resursanvändning och miljöpåverkan med fokus på energi, kemikalie- och transportområdet.
  • I våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster.
  • Utbilda alla medarbetare i grundläggande miljöfrågor.
  • Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.
  • Höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Ladda hem vår Miljö- & Kvalitetspolicy >>

CooPartner