Vi ska med hög kvalitet, ständig förbättring och nöjda kunder utveckla, marknadsföra och utföra tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporter. 

Alla medarbetares engagemang och ansvarstagande är viktigt för att uppnå ökad kundnöjdhet och uppsatta mål, varmed de utbildas i grundläggande miljöfrågor. 

Vi har analyserat miljöaspekter och kvalitetsrisker och vi har dokumenterade rutiner för viktiga miljö- och kvalitetsprocesser inom företaget bl.a. inköp, fordon, kemikalier, kommunikation, avvikelsehantering och redovisning. 

Vi ska arbeta förebyggande, och personalens förbättringsförslag och kreativitet ska tas tillvara. Ett målinriktat arbete skapar underlag för ett starkt varumärke och god lönsamhet. 

Dokumenterad revision utförs varje år av Svensk Miljö- & Kvalitets Bas. Extern revision utförs av revisor som är anknutna till utfärdaren EHS solutions 

Ladda hem vår Miljö- & Kvalitetspolicy >>

CooPartner